Tvister og klager

I tilfælde af tvist mellem Kunden og EWII om forhold, der udspringer af Kontrakten, kan Kunden klage til EWII. 

Leverandøren træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter indgivelse. Kunden kan oprette en klage på ewii.com/kontakt, sende en e-mail til kunde@ewii.com eller sende et brev til: EWII Energi A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding.

I tilfælde af tvist mellem Kunden og Leverandøren om forhold, der udspringer af Kontrakten, kan Kunden klage til Leverandøren.

Leverandøren træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter indgivelse.

Kunden kan oprette en klage på www.ewii.com/kontakt, alternativt sende en e-mail til : kunde@ewii.com - eller sende et brev til:

EWII Energi A/S
Kokbjerg 30
6000 Kolding

Såfremt Kunden ikke er tilfreds med den af EWII meddelte afgørelse eller behandling i øvrigt, kan Kunden indgive en klage over Leverandørens afgørelse til

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 4171 5000

e-mail: post@energianke.dk
www.energianke.dk 

Private forbrugere har endvidere mulighed for at indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, såfremt klagen falder uden for Ankenævnet på Energiområdets kompetence Kunden kan indgive en klage til.

Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby.
Tlf.: 4171 5000
e-mail: kfst@kfst.dk

Klagevejledningen findes på www.forbrug.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. 

Klage indgives her:

http://ec.europa.eu/odr  Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail: kunde@ewii.com

Endelig kan tvister behandles ved de danske domstole med Retten i Kolding som stedligt værneting. Dansk ret er til enhver tid gældende for forhold der udspringer af denne abonnementsaftale.

Til top